Runbloggen

Runbloggen

Om bloggen

Bloggen handlar om runor och runinskrifter – om fynd, läsningar och tolkningar. Fynden är inte sällan arkivfynd. Det räcker oftast med en enda runa för att det ska bli en runinskrift – men ibland inte ens det. Ibland kan det också komma in noteringar om andra fornlämningar, utflykter i kulturmiljöer och liknande. Om inte annat anges är det jag själv eller familjen som har tagit bilderna.

Västgötska runfynd i Mandelgrenska samlingen

ArkivfyndPosted by Jan Owe Sat, September 30, 2017 09:14:39

På Västergötlands museum i Skara hölls den 21 september ett antal miniföredrag om västgötska runinskrifter. Mitt bidrag gällde fynd i Mandelgrens arkiv vilket finns på Lunds universitet. Bilden ovan visar en detalj av Mandelgrens teckning från 1866 av en dopfunt från Borgstena kyrka i södra Västergötland (Vg 249). Inskriften består av runor eller runliknande tecken och kan möjligen avse ordet ”paradis”. Figuren till vänster – Eva – har ett äpple i ena handen och ormen, som väl nyss har gett Eva äpplet, ser glad ut – ormen har lyckats med sin frestelse. Figuren ovanför ormen är i verkligheten en ornamentsdetalj, inte ett ansikte. Det intressanta med Mandelgrens teckning är att den är den äldsta teckningen vi känner – tidigare kände vi till en tre år yngre teckning. Dopfunten finns idag på Historiska museet, men en kopia finns i kyrkan.

I övrigt tog jag i mitt föredrag upp uppgifter om runstenar från två andra socknar i Västergötland som Mandelgren nämner i sina noteringar. Och det gäller två socknar där vi inte känner till att det ska finnas några runstenar. Antagligen avses runstenar från grannsocknarna, men uppgifterna är intressanta och jag hoppas kunna återkomma här med mer upplysningar framöver.

Senast uppdaterad 2017-09-30

  • Comments(0)//runbloggen.gamlebo.se/#post5

Mandelgren i Skärkind

ArkivfyndPosted by Jan Owe Thu, July 20, 2017 11:42:59

Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) for från 1846 runt i riket och dokumenterade kulturminnen och kulturmiljöer av olika slag. I hans arkiv i Lund (Mandelgrenska samlingen, Folklivsarkivet på Lunds universitet) finns omkring 100.000 anteckningar, akvareller, teckningar, brev, fotografier m.m. I detta stora arkiv, där en del finns utlagt på webben, har jag bl.a. funnit en teckning av runstenen Ög 171, Skärkinds gamla kyrka i Östergötland. Mandelgren var dit såväl 1846 som 1872. I ett P.M. daterat den 24 maj 1872 skriver Mandelgren: "Vidare fanns ett refben med runor och en sten, Utanför dörren en sten med runor etc.". Revbenet har signum Ög 173 och stenen "Utanför dörren" är Ög 172 vilken upptäcktes 1844 då gamla kyrkan revs. Stenen som Mandelgren nämner är säkerligen den här aktuella runstenen - Ög 171.
I en annan, odaterad, beskrivning av Skärkinds kyrka - vilken kan vara från 1846 - skriver Mandelgren om vad som finns i gravkoret: "Äfen finnes här en Runsten med några runor på midten; ej lästa." [Edit 2017-08-02: i reserapporten för 1846 i ATA skriver Mandelgren: "Äfven finnes här en Runsten, med några Runor på midten; ej lästa."] Se teckningen ovan till vänster med runor på mitten. Då låg stenen i gravkoret där Nordenskjöld sedan såg och avbildade stenen 1876. Innan dess hade stenen tagits ur gamla kyrkans korgrund och lagts i gravkoret. Den gamla kyrkan revs 1844, bortsett från koret. Änkegrevinnan Magdalena Klingspor bekostade en renovering av kapellet - mot att få rättigheten att ordna ett gravkapell under korgolvet för släkten Klingspor. Tack vare dessa arbeten kom stenen i dagen. Och sedan 1877 står stenen på kyrkogården.

Teckningen, vare sig den nu är från 1846 eller från 1872, är den äldsta vi känner av denna inskrift med urnordiska runor. Inskriften lyder i enlighet med Brate i Östergötlands runinskrifter skiþaleubaR, vilket brukar tolkas 'Skinnljuv'. Mandelgrens läsning avviker på en del punkter från denna, men Brate skriver att runorna mot slutet av inskriften är otydliga eller skadade, varför man inte bör förvånas över avvikelserna.
Inskriften brukar dateras till 400-talet och är därmed en av, eller kanske till och med, landskapets äldsta runinskrift. Att inskriften bara består av ett namn är vanligt bland dessa våra äldsta skriftliga dokument.

Senast uppdaterad 2017-08-02.


  • Comments(0)//runbloggen.gamlebo.se/#post1